Menu

HFC Børnestrategi

Strategi for børnefodbold i Haslev FC (U6-U12)

 

Vores vision for børnefodbolden:

At så mange fodboldbørn som muligt - så længe som muligt og med så høj kvalitet som muligt - skal have adgang til et trygt og godt fodboldlæringsmiljø i HFC! 

 

Målsætninger:

At vi i HFC senest i sommeren 2023 har

 • Øget medlemsantallet på U6-U12 samlet set (fra 1. august 2021 at regne)
 • Uddannede trænere på alle børneårgange
 • Mindst ét yderligere ugentligt træningstilbud, som omfatter alle spillere
 • Tydelige og gennemskuelige principper for udvikling af spillere med særlige forudsætninger
 • Officiel aftale med en samarbejdsklub på eliteniveau om udvikling af disse spillere
 • Etableret et beskrevet samarbejde med mindst én ikke-fodboldrelateret samarbejdspartner

 

Baggrund for HFC’s børnestrategi:

Strategien tager udgangspunkt i en erkendelse hos DBU af, at mange børn på landsplan har forladt fodbolden de senere år, også inden corona-årene, så der skal tænkes nyt. Det styrkede landsholdsfokus i disse år skaber i sig selv en øget opmærksomhed og interesse omkring fodbolden, men erfaringen viser, at den effekt hurtigt går over, hvis man ikke lokalt er i stand til at skabe bedre rammer for medlemmerne og de frivillige i fodboldklubberne med tydelige og konkrete initiativer.

Fra DBU’s – og nu også Haslev FC’s – side er prioriteten i den forbindelse at starte nedefra med børnefodbolden, for derved at skabe bedst mulige fundament for et forhåbentlig langt fodboldliv. Dette omfatter naturligvis individuelle og holdmæssige fodboldfaglige færdigheder, men ikke mindst skabelse af tydelige og kvalificerede trænings- og trænerstrukturer og dannelse af gode årgangs- og klubkulturer med forståelse for helheden på årgangen og i klubben.

Børnestrategien skal derfor også ses som bidrag til et fælles værdisæt, der kan skabe samtale på tværs, og derved bidrage til en kultur i hele HFC, hvor tingene i mindre grad hviler på få skuldre. Således bæres kulturen videre, også når nøglepersoner stopper i klubben.

Endelig kan vi på denne måde opnå godkendelse som DBU Børneklub, hvilket vi betragter som en blåstempling af vores børnefodbold, som vi forventer vil give endnu flere nye medlemmer og eventuelt tiltrække nye eller andre sponsorater end hidtil.

 

Sammenhæng med DBU’s børnestrategi:

Som ovenfor nævnt udspringer HFC’s børnestrategi af DBU’s nye tilgang til børnefodbold, som derfor er relevant at inddrage her.

Hvor den hidtidige DBU-strategi “Holdninger & handlinger” fra 2006 ”kun” var anbefalinger, baserer DBU’s nye børnestrategi fra 2021 sig på egentlige børnerettigheder og børneløfter.

Dem kan man eventuelt læse om på

https://dbu.dk/boern-og-unge/boernefodbold/strategi-for-dansk-boernefodbold/

 

Overordnet for børnetilgangen har DBU beskrevet et børnesyn, der grundlæggende handler om, at man som fodboldklub:

 • altid sætter barnet/spilleren i centrum (ikke holdet, ikke klubben)
 • derfor betragter børn som børn og ikke bare som små fodboldspillere
 • genskaber tilliden til, at vi vil bredden og ikke kun interesserer os for de bedste
 • derfor sikrer udvikling af alle spillere gennem et fleksibelt og mangfoldigt fodboldtilbud
 • styrker børnefodbolden gennem øget professionalisering, som kan understøtte frivilligheden
 • som forening under DBU tager medansvar for udviklingen af dansk børnefodbold gennem større fokus på børneværdier som element i vores fælles klubværdier.

 

HFC’s udmøntning af børnestrategien:

For at udmønte ovenstående strategiske hensigter på banerne på en måde, så det skaber mest mulig mening og sammenhæng for den enkelte træner/leder, medlem/forældre og omverden, har vi ”oversat” strategien til et sæt sportslige principper, som gerne skal fremstå tydelige for enhver, både i skrift og i praktik ude på årgangene.

Disse principper er udarbejdet over længere tid, så de er et resultat af mange møder, samtaler og sparringer med især børnetrænere, men også andre klubpersoner.

 

HFC’s principper for træning; hvad kan man forvente at se i træningen?

Vi har en spillercentreret tilgang - med fokus på individuel udvikling                                                                                           

- Børnefodbold i HFC handler ikke om bredde/elite - kun om børn, der gerne vil spille fodbold

- Børn skal trænes som børn - træningen skal være alderssvarende og altid en sjov oplevelse

- Fodbold er et komplekst spil - hvor børn skal lære selv at tage beslutninger

Alle børn skal have samme gode træning – men skal ikke trænes ens

- Vi benytter os af stationstræning, hvor spillerne i træningsgrupper rokerer mellem trænerne

- Vi inddeler/matcher spillerne til den enkelte træning, så træningsgrupperne kan udfordres forskelligt

- Målet er altid 1000 boldberøringer pr. træning                       

Vi ønsker udvikling i spil; ”lær spillet ved at spille spillet!”

- Vi tilstræber stimulation gennem overførbare spil frem for instruktion gennem formelle øvelser

- Vi bruger primært små spil/små baner/små mål og små hold (1:1, 2:2, 2:1, 3:2 osv.)

- Vi slutter gerne træningen af med kamp – med mange boldberøringer og fokusområder i spillet

 

HFC’s principper for kampe; hvad kan man forvente at se i kampe?

Kamp er også udvikling        

- Vi ser træning og kamp i sammenhæng, så vi spiller som vi træner

- Vi fokuserer på vores udviklingspunkter uanset modstander og resultat – men håber da på en sejrJ

- Vi fokuserer på indsatsen - og ikke på præstationen og resultatet

Vi spiller vores spil

- Vi tør spille bolden op nedefra og søger at fastholde den højere oppe på banen - også mod gode hold

- Man ser, at vores spillere gerne søger bolden - fordi de tør

- Vi træner vores spillere til at løse kampsituationer intuitivt mere end efter input fra sidelinjen

Vi tror på vores spillere

- Vi ser den enkelte spiller og italesætter løbende netop hans/hendes udvikling

- Vi tilstræber, at alle tilbydes kampe/stævner, og at spilletiden fordeles ligeligt mellem alle

- Vi rokerer på spillernes positioner, så de udvikler sig til at kunne løse forskellige udfordringer

 

HFC’s principper udenfor kridtstregen: hvad kan man forvente at opleve ”udenom”?

Niveauopdeling (matchning) i træning og kamp

- Vi niveaudeler dynamisk og har ingen fastlåste hold/træningsgrupper

- Vi niveaudeler med det formål at udvikle spillerne, ikke for at vinde kampe her og nu

- Vi er opmærksomme på, at de bedste spillere i U9 langt fra altid også er de bedste i U12

Indplacering på årgang

- Vi tilstræber at tilgodese det enkeltes barns behov, men erkender, at det er en svar balance

- Vi anbefaler samlet set, at man fra U8 spiller med sin egen årgang

- I vores vurdering indgår sociale hensyn, men også DBU’s aldersregler og viden om alderseffekter

 Anerkendende tilgang i tale/tilråb og adfærd

- Vi lærer spillerne at løse kampsituationer selv - så vi opmuntrer undervejs og retter mest i spilpauser

- Vi har fokus på, at en spiller forsøger, ikke om det lykkes – så vi tillader fejl og lærer af dem

- Vi er opmærksomme på, at trænerens måde at kommunikere og agere på sætter standarden for alle

Særlig spillerudvikling starter i HFC

- Fra U10 åbnes for at træne med og spille kampe ”opad” i alder, men man bliver på sin stamårgang

- Fra U10 skal vi formå også at udvikle spillere, der har vist sig at have særlige forudsætninger 

- Fra U10 samarbejder vi med licensklub om udvikling af spillere med helt særlige forudsætninger

 

HFC’s Træningsstrukturer: hvad tilbyder vi ekstern og internt?

Træningstilbud

- Vi tilstræber to træninger pr. uge for U6-U12

- Vi tilbyder målmandstræning fra U10

- Vi tilbyder et ekstra træningstilbud fra U9-U12 for ALLE spillere, ikke kun de dygtigste

Trænerudvikling mv.

- Vores mål er, at der er én træner pr. 8-12 spillere til stede til hver træning

- Alle trænere tilbydes UEFA C1-uddannelse

- På sigt er målet mindst én fuldt uddannet UEFA C-licens-træner pr. årgang

Børneudviklingstræneren rolle som lokomotiv og sparringpartner

- Trænerudvikling og – sparring foregår primært i hverdagens træning, hvor tingene kan prøves af

- Skillstræning er en mulighed for inspiration til andre trænere

- Trænersamlinger/trænernetværk i HFC bliver obligatoriske for både klub og trænere

Materialer og faciliteter

- Trænere tildeles en tøjpakke og tøjet herfra skal som udgangspunkt bruges i klubaktiviteter

- Trænere skal have de nødvendige, aldersrelevante materialer af klubben og opbevaringsplads hertil

- Alle årgange får tildelt baneplads i henhold til årgangens kampbanestørrelse og medlemstal

 

HFC’s forventninger til fodboldforældre; de uundværlige medspillere i børnefodbolden

- Forventes at bidrage aktivt i klubben – ingen forening uden forældrehjælp

- Støtter sit barn og holdet til træning/kamp med opmuntring, så træneren får ro til det taktiske

- Deltager i forældremøder 1-2 gange om året

Og desuden vil vi også appellere til efterlevelse af DBU’s forældrebud (her de vigtigste pointer):

 1. Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille
 2. Respekter trænerens og dommerens beslutninger
 3. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet
 4. Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn
 5. Husk på, at det er dit barn, som spiller fodbold – ikke dig!
Luk